KVKK Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Doç. Dr. Gül Dağlar Muayenehanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.
1.Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Muayenehanemiz tarafından gerçekleştirilecek kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Muayenehane’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.
b. İşlenen Kişisel Verileriniz
Yukarıda açıklanan çerçevede elde edilen kişisel verileriniz ve -kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere- özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıda sıralanmıştır.
Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz verileriniz,
Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
c. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz Muayenehanemiz tarafından aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin, eczane, laboratuvar faaliyetlerinin yürütülmesi,
İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
Yasal ve düzenleyici gerekliklerinin yerine getirilmesi,
Sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
Sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
Sayfa:1/2
Sağlık hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirme, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması
Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
Teknik Servis ve Bilgi İşlem bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Muayenehanemiz ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.
2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Muayenehanemiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, KVK Kanunu, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;
Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Adli makamlar, Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz, Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler, gerçek ve tüzel kişiler, İşvereniniz ile, Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve yurt içi ve yurt dışında bulunan özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.
3. Kişisel Verilerinizin İmha Edilmesi:
Dr. Gül Dağlar Muayenehanesi, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Muayenehanemizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Muayenehanemizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma metninde de detaylı olarak yer verilen kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık çalışanları, elde etme yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına ilişkin haklarım, veri güvenliğinin sağlanması ve başvuru hakkım kapsamında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirildim. Bu kapsamda Dr. Gül Dağlar Muayenehanesi tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi ve aktarılmasına AÇIK RIZA GÖSTERİYORUM.
Yukarıdaki Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni tebliğ aldım, okudum ve anladım.
Ad- Soyad :
Tarih :
İmza:

Sayfa:2/2

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?