Tiroid Kanseri

Tiroid kanseri nadir görülür ve düşük risk grubunda olan olgular iyi bir prognoza sahiptir; 10 yıllık sağ kalım %99 civarındadır. Çoğu hastada boyunda palpabl şişlik görülür ve bu olgularda hikaye, fizik muayene, tiroid ultrasonografisi ve İİAB (ince iğne aspirasyon biyopsisi) kombinasyonu ile değerlendirme yapılmalıdır.

Papiller karsinom iyot yeterli yaşam bölgelerinde tüm tiroid malignitelerinin % 80’ini oluşturur. Çocuklarda ve eksternal radyasyona maruz kalan bireylerde baskın olan tiroid kanseridir. Papiller karsinoma 2/1 kadın/erkek oranıyla kadınlarda daha sık görülür ve ortalama görülme yaşı 30-40’tır. Çoğu hasta ötiroiddir ve boyunda yavaş büyüyen ağrısız kitle ile görülür. Yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı, seste bozulma genellikle lokal ileri hastalıkla ilişkilidir. Özellikle çocuklarda ve gençlerde lenf bezi metastazları sıktır ve şikayet ile ortaya çıkabilir. Lateral aberan tiroid; hemen her zaman metastatik kanser ile tutulmuş servikal bir lenf bezine işaret eder. Tiroid kanser şüphesi, sıklıkla hastaların fizik muayenesi ve hikayesinden kaynaklanır. Tanı, tiroid kitlesi ya da lenfbezinden yapılan İİAB ile konulur. İİAB ile bir kez tiroid kanseri tanısı konulduktan sonra, tam bir boyun ultrasonu ile karşı lob ve santral ya da lateral lenf bezi metastazlarının değerlendirilmesi önerilmektedir. Tanı anında uzak metastazlar sık değildir fakat hastaların %20’sinde gelişebilir. En sık görülen uzak metastaz bölgesi akciğerlerdir, bunu sırasıyla kemik, karaciğer ve beyin takip eder. Genelde papiller tiroid kanserli hastalarda prognoz, 10 yıllık yaşam süresinde;%95 ile mükemmeldir. Bir çok prognostik gösterge, hastaları düşük ya da yüksek risk gruplarına ayıran birçok evreleme sistemine dahil edilmektedir. Evreleme sistemlerinin dayandığı birçok veri operasyon sonrası patoloji raporuna göre elde edilmektedir.

Tedavi:

Tiroid kanserinin tedavisi öncelikle cerrahidir. 1 cm’ den büyük tümörü olan hastalara total tiroidektomi önerilir. Bu cerrahi yöntem tüm tiroid bezi her iki lob alınacak şekildedir. Ameliyat öncesi ultrasonografilerde şüpheli lenf bezi varsa ince iğne biyopsisi yapılır. Boyunda saptanmış metastatik lenf bezi varsa, metastatik lenf bezi yerleşimine göre lenf bezi diseksiyonu da total tiroidektomiye eklenir. Şüpheli lenf bezi olmasa da kanser çapı 4cm ve üzerinde ise santral bölgedeki lenf bezleri, tirodektomi sırasında önlem olarak temizlenmelidir. Düşük riskli grupta 1 cm’ nin altındaki tümörlerde, seçiliş olgularda, karşı lobun normal olduğu ispatlandıysa tek taraflı lobektomi yapılabilir.

Cerrahi sonrası patoloji raporu ve kişisel risk faktörleri ile hasta değerlendirilmelidir. Uygun görülen olgularda ‘’Radyaktif İyot Tedavisi ‘’ cerrahiye ek olarak verilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?